Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Stichting TuTu: gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Wederpartij: De consument waarmee Stichting TuTu een Overeenkomst heeft gesloten;
 3. Overeenkomst: elke afspraak tussen Stichting TuTu en Wederpartij;
 4. Schriftelijk(e): per e-mail of per post;
 5. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst;
 6. Consument: Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 7. Producten: De Producten die Stichting TuTu op haar website in de webshop aanbiedt.

Artikel 2. Identiteit van Stichting TuTu

Naam: Stichting TuTu
Adres: Van der Doesstraat 23
Postcode en vestigingsplaats: 2404 XJ Alphen aan de Rijn
KvK nummer: 85372218

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Stichting TuTu en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Stichting TuTu en Wederpartij.
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien Stichting TuTu niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Stichting TuTu in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid, het onredelijk bezwarend karakter, nietigheid of vernietigbaarheid op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 7. Stichting TuTu is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Stichting TuTu niet.

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Stichting TuTu behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Stichting TuTu weigert zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.
 4. Afgesproken (op)leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor (op)levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij dus geen recht op schadevergoeding.
 5. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Stichting TuTu onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. De Wederpartij die handelt als Consument kan een Overeenkomst op afstand of een Overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken, na:
  1. Bij een Overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. Dit herroepingsrecht vervalt wanneer de uitvoering van de dienst, met instemming van de Consument, is begonnen voor het einde van deze bedenktijd;
  2. Bij Consumentenkoop: de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen Derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.
 2. Indien de aangeboden Producten van Stichting TuTu specifiek op maat worden gemaakt voor Wederpartij die handelt als Consument zijn die Producten uitsluitend bedoeld voor die individuele koper. Op grond hiervan is het herroepingsrecht uitgesloten voor de op maat gemaakte Producten.
 3. De in lid 2 genoemde uitsluiting gaat van kracht op het moment dat Stichting TuTu zijn benodigde bestelling voor de Overeenkomst bij zijn leverancier niet meer kosteloos kan annuleren.
 4. Indien een Wederpartij die handelt als Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht moet Wederpartij zorg dragen voor retourneren van het product.
 5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien Wederpartij geen Consument is.

Artikel 7. Verlenging herroepingsrecht voor Producten bij niet informeren herroepingsrecht

 1. Indien Stichting TuTu Wederpartij de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, Overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien Stichting TuTu de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan Wederpartij heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de Wederpartij die informatie heeft ontvangen.

Artikel 8. Uitoefening van het herroepingsrecht

 1. Wederpartij zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Stichting TuTu verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Wederpartij.
 3. Wederpartij draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 9. Ontbinding van de Overeenkomst

 1. Indien de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Stichting TuTu het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Stichting TuTu is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Stichting TuTu uit te keren bedrag.
 2. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Stichting TuTu voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Stichting TuTu.
 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Stichting TuTu meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Stichting TuTu vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 4. Stichting TuTu is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. Stichting TuTu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Stichting TuTu is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of indien Wederpartij de verlangde gegevens te laat aanlevert.

Artikel 11. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Stichting TuTu in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Stichting TuTu kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Stichting TuTu onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Stichting TuTu kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, stroomstoringen en het defect gaan van apparatuur.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Stichting TuTu niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden, die verplichtingen opgeschort zolang Stichting TuTu niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Stichting TuTu is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Stichting TuTu als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
 3. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft Stichting TuTu recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen en kosten.

Artikel 12. Garantie

 1. De Wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) controleren. Daarbij behoort de Wederpartij in ieder geval te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden.
 2. Stichting TuTu staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 3. De garantietermijnen voor de Producten van Stichting TuTu zijn in beginsel 1 (één) jaar.
 4. De garantie geldt niet indien:
  1. Wederpartij de geleverde Producten zelf heeft geplaatst, gerepareerd en/of bewerkt of door Derden heeft laten plaatsen, repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Stichting TuTu en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 13. Honorarium/Prijzen

 1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.
 2. Stichting TuTu behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
 3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Stichting TuTu behoudt zich het recht voor drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Stichting TuTu in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 4. Stichting TuTu heeft daarnaast het recht om de bedragen, zoals genoemd in het aanbod, te verhogen boven het maximum van 20% zoals in het vorige lid. In dat geval heeft Wederpartij een recht van directe ontbinding op het moment dat de prijswijziging ingaat. Stichting TuTu zal een dergelijke prijswijziging altijd 1 (één) maand voordat de prijswijziging wordt doorgevoerd aan Wederpartij mededelen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Stichting TuTu niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
 6. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 Artikel 14. Betaling en facturering

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden reeds bij bestelling te worden voldaan.
 2. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Stichting TuTu te melden.
 3. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Stichting TuTu gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is Stichting TuTu gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 4. In het geval van een Overeenkomst met een Consument geldt voor de termijn in het vorige lid een termijn van 14 (veertien) dagen.
 5. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Stichting TuTu op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens Stichting TuTu direct opeisbaar.
 6. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Stichting TuTu kenbaar heeft gemaakt.
 2. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Stichting TuTu zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Stichting TuTu.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Stichting TuTu tot het moment van bezorging en plaatsing bij de Wederpartij of een vooraf aangewezen en aan Stichting TuTu bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Wederpartij geen recht op schadevergoeding.

Artikel 16. Klachten

 1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Stichting TuTu terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
 2. De Wederpartij dient Stichting TuTu in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Stichting TuTu is gemeld, wordt het product geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.

Artikel 17. Overdracht

 1. Rechten van een partij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van alle door Stichting TuTu aan Wederpartij verkochte en geleverde zaken blijft bij Stichting TuTu:
  1. zolang Wederpartij vorderingen uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan;
  2. zolang Wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan;
  3. en zolang Wederpartij de vorderingen van Stichting TuTu wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
 3. Stichting TuTu zal bij uitoefening van het eigendomsvoorbehoud gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. Wederpartij zal aan Stichting TuTu alle medewerking verlenen teneinde Stichting TuTu in de gelegenheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Stichting TuTu of een door Stichting TuTu aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Stichting TuTu de eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 4. Indien Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Stichting TuTu zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 19. Toepasselijk recht

 1. Op Overeenkomsten tussen Stichting TuTu en Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Wederpartij en Stichting TuTu zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Stichting TuTu gevestigd is.

Artikel 20. Survival

 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 21. Wijziging of aanvulling

 1. Stichting TuTu is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Stichting TuTu Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.
 3. Indien de wijziging Stichting TuTu de bevoegdheid geeft een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, heeft Wederpartij die handelt als Consument het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 22. Hoe kan ik als donateur een automatische incasso (SEPA euro incasso) stopzetten?

Je mag altijd een automatische incasso stopzetten. Je kunt als donateur een e-mail sturen naar info@stichtingtutu.nl met daarin het incassant ID, het donatiebedrag, de frequentie en je volledige naam. Stichting TuTu zal dan de incasso stopzetten.

Ook heb je voor iedere automatische incasso die wordt gedaan wettelijk gezien de mogelijkheid om binnen 8 weken het geld terug te boeken. Dit wordt storneren genoemd. Je kunt dit zowel via mobiel- of internetbankieren doen door op de afschrijving te klikken en te kiezen voor storneren of terugboeken. Het is niet nodig om een reden op te geven. Geld laten terugboeken kan tot 8 weken na de afschrijving.

Stichting TuTu

Adres
Van der Doesstraat 23
2404 XJ Alphen aan de Rijn

Contact
085 246 5556
info@stichtingtutu.nl

Heb je vragen?

Heb je vragen over onze Algemene Voorwaarden? Neem dan contact met ons op via info@stichtingtutu.nl of bel 085-246 5556.